Kurzusok

Kurzusaink a 2023/24. tanév II. félévében

  • Kovács Gergő Vilmos: Kereszténység és művészet Sopronban - hétfő 19-19.50 (hetente)

A hallgatókkal megismertetni Sopron keresztény művészettörténeti emlékeit.

  • Kaposi László: Latin I. - hétfő: 17-18.30 (hetente)

  • Kaposi László: Latin II. - hétfő: 19-19.50 (hetente)

Az oktatás célja: felkelteni a hallgatókban az érdeklődést a latin nyelv iránt. Lexikai és

grammatikai ismeretek elsajátítása révén képessé válni az egyszerűbb szövegek önálló

fordítására. A kiválasztott szemelvények elmélyítik az általános műveltséget, felidézik a

magyarság és a kereszténység történetét. A Latin II. célja, segíteni a hallgatókat abban, hogy

képesek legyenek önállóan egyszerűbb szakirányú latin szövegek fordítására (pl. növények,

állatok leírása).

  • dr. Bejczi Tibor OP: Barátság Istennel, barátság az emberrel – Aquinói Szent Tamás tanítása szerint - kedd 15-16.30 (kéthetente)

Aquinói Szent Tamás jubileumi éve alkalmából megismerkedünk a domonkos teológus

barátságról alkotott filozófiai nézeteivel, a teológiai ismereteket gyakorlati útmutatással

kiegészítve interaktív feladatok segítségével

  • Locsmándi Regina: Önismereti tréning - kedd 16.30-18 (kéthetente)

A képzés célja a hallgató önismeretének bővítése verbális és nonverbális eszközök

segítségével. A kurzus során lehetőségük van érzéseik, gondolataik tudatosítására, adekvát

és asszertív kifejezésére. Személyes nehézségek is felszínre kerülhetnek. A képzés során

lehetőség van a hallgatók céljainak tudatosítására, megjelenítésére és megerősítésére. A

kurzus segítse a hallgatót a maguk és mások jobb megismerésének folyamatában. A tantárgy

célja az empátiás készség, tolerancia fokozása, a hatékony és elfogadó társas kommunikáció

gyakorlása. A csoportban történő közös aktivitás segíti az együttes élmény kialakítását,

kooperativitást. A másoktól való visszajelzések tükörként funkcionálnak és segítik a mélyebb

megértést.

 

 

Kurzusaink a 2022/23. tanév I. félévében

  

▪ Dr. Bejczi Tibor OP: A lelki élet teológiája

 

▪ Dr. Papp Miklós: Tudatos készület a házaságra - A házasság komplexitása

 

Kurzusaink a 2022/23. tanév II. félévében

  

▪ Dr. Bejczi Tibor OP: Az élet értelme

Hivatás és döntés az evangélium fényében

 

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: Kereszténység tegnap és ma

A képzés résztvevői megismerik a kereszténység soproni művészettörténeti emlékeit

 

▪ Kaposi László: Latin I.

A képzés célja felkelteni a hallgatók érdeklődését a latin nyelv iránt. A latintanulás gyakorlati előnyei mellett felismertetni a latin nyelv szépségét. A válogatott szemelvények elmélyítik az általános műveltséget. A cél, hogy képessé váljanak a hallgatók egyszerű szövegek fordítására. A latin nyelv tanulása új távlatokat nyithat meg a hallgatók előtt, erősítheti a meglévő kötődéseket. 

 

Kurzusaink a 2021/22. tanév I. félévében

  

Dr. Bejczi Tibor OP: Kereszténynek lenni tegnap és ma

A keresztény életszentség megismerése, a katolikus teológia és egyháztörténelem kiemelkedő képviselőinek példája alapján, rendszerezett teológia előadás formájában.

 

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: Kereszténység tegnap és ma

A képzés résztvevői megismerik a kereszténység soproni művészettörténeti emlékeit

 

▪ Mesterházy Andrea, klinikai szakpszichológus: Önismereti tréning

A képzés célja a hallgató önfeltárási készségének és önismeretének fejlesztése, legyen képes a saját viselkedésével kapcsolatos kritikus önreflexiókra, önértékelésre. A hallgatót segítse a mások jobb megismerésének folyamatában, váljon nyitottá a sajátjától eltérő értékek elfogadására, mások véleményének a megismerésére és tiszteletben tartására.

 

 

Kurzusaink a 2021/22. tanév II. félévében

 

 

▪ Dr. Papp Miklós, tanszékvezető, habilitált főiskolai tanár: Életvezetés etikája

A képzés célja, hogy felkészítse a hallgatót a saját élete vezetésének etikai sarokpontjaira. A jó életvezetéshez nem elég a szakmai felkészülés, másfajta tudásra is szükség van: az életvezetés bölcsességére. A képzés során beszélgetünk a döntések fajtáiról, a döntéseknek hierarchiája van, a marasabb rangú döntések alacsonyabbakat implikálnak. Beszélünk döntéshozatali stratégiákról. Feltárjuk az életvezetés csődjének főbb okait és a mélypontról való erkölcsi felemelkedés állomásait.

 

▪ Dr. Bejczi Tibor OP: A lelki élet teológiája

 Az imádság elmélete és gyakorlata mind a keresztény ember személyes életben

 

 

Kurzusaink a 2020/21. tanév I. félévében

 

 

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: A keresztény hit alapjai I.

A kurzus résztvevői a keresztény hit alapvető tanításait mélyebben megismerhetik.

 

▪ Szekeres Kriszta: Hiteles beszéd

A kurzus célja, hogy minden résztvevő kapjon mintát, segítséget és hasznos gyakorlati tanácsokat ahhoz, hogy a választott hivatásukban és a szociális szerepeikben is hitelesebben tudjanak megszólalni.

 

▪ Dr. Bejczi Tibor OP: A lelki élet teológiája

Az imádság elmélete és gyakorlata mind a keresztény ember személyes életben

 

▪ Mesterházy Andrea, klinikai szakpszichológus: Önismereti tréning

A képzés célja a hallgató önfeltárási készségének és önismeretének fejlesztése, legyen képes a saját viselkedésével kapcsolatos kritikus önreflexiókra, önértékelésre. A hallgatót segítse a mások jobb megismerésének folyamatában, váljon nyitottá a sajátjától eltérő értékek elfogadására, mások véleményének a megismerésére és tiszteletben tartására.

 

▪ Juhászné Kiss Katalin: Német nyelv

A képzés segíti a nyelvtudás szinten tartását és a középszintű nyelvvizsga megszerzését.

 

Kurzusaink a 2020/21. tanév II. félévében

 

 

▪ Dr. Bejczi Tibor OP: Kapcsolatra teremtve

A férfi és nő életre szóló szövetsége

 

▪ Dr. Szabó Sándor Bertalan: Keresztény erények

Az erények bemutatása Aquinói Szent Tamás alapján

 

Kurzusaink a 2019/20. tanév I. félévében

 

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: A keresztény hit alapjai I.A kurzus résztvevői a keresztény hit alapvető tanításait mélyebben megismerhetik.

▪ Ferling György atya: A Biblia az emberi élet „GPS-e”Előadás, közös gondolati séta keretében a hallgatók gyarapítják bibliai ismereteiket, melynek célja az életre váltás.

▪ Dr. Bejczi Tibor OP: A keresztény lelkiség bibliai alapjaiBibliai ismereteken alapuló, a mindennapi életet érintő keresztény tudás és gyakorlat megszerzése, hitmélyítés.

 

Kurzusaink a 2019/20. tanév II. félévében

 

▪ Kovács Gergő Vilmos, egyetemi lelkész: A keresztény hit alapjai II.A kurzus résztvevői a keresztény hit alapvető tanításait mélyebben megismerhetik.

▪ Mesterházy Andrea, klinikai szakpszichológus: Önismereti tréningA képzés célja a hallgató önfeltárási készségének és önismeretének fejlesztése, legyen képes a saját viselkedésével kapcsolatos kritikus önreflexiókra, önértékelésre. A hallgatót segítse a mások jobb megismerésének folyamatában, váljon nyitottá a sajátjától eltérő értékek elfogadására, mások véleményének a megismerésére és tiszteletben tartására.

▪ Fr. Dr. Jean-Yves Brachet OP: Házasság és család az Egyházban és a társadalombanA család alapja a házasság és a család a társadalmi élet alapsejtje. Az előadások célja először is ennek az állításnak az igazolása.